Friday, November 30, 2012

MESSAGE FROM OUR GOD-SELF: WITH ME YOU ARE TRULY ALIVE


Ljubljeni prijatelji,

Pošto sam zamolila za to, ova poruka je došla u Blagoslovenoj meditaciji, namenjena svim mojim čitaocima. Bila sam povučena u Neizrecivo, gde je „ja“ bilo zaboravljeno a moje srce ustupilo mesto Realnosti Čiste Blistave Svesnosti, što je bilo krajnje moćno iskustvo. Šakti (duhovna energija) je nadmoćno preplavljivala moje telo i osećala sam Božansku Lepotu i Strahopoštovanje neuporedivo sa bilo čim drugim u kosmosu, jer je osećaj Te Slobode bio (i još uvek je!) Savršen. I pri tom iskustvu, (čiji opis može biti samo metafora) reči su se spustile iz beskonačnih sfera, uobličavajući se i prilagođavajući našoj dimenziji.

One (od njih) poput „izvan“ (s „one strane“) i „iznad“, imale su Status koji je istinski i u potpunosti nepoznat umu, čak i onom najsuptilnijem. Stoga su ove reči korišćene za Nešto što NIJE od ovog poznatog sveta iskustava pa ČAK ni od mogućnosti imaginacije samoga uma, i za koje jezik (opis) prosto, i uistinu, ne postoji.

Poruka se zasniva na čistoj svesnosti i otkriva nam našu sopstvenu Istinsku i Krajnju Prirodu. Nije bilo slika, boja ili objekata, bilo je samo čiste Svetlosti i Svesnosti.

Neki delovi se naizgled ponavljaju. Razmatrajte to nalik ponavljanju Svete Mantre.

Lično se molim da ćete moći biti inspirisani buđenjem svesnosti toga Ko Vi Jeste u Stvarnosti.
Naša Sopstvena Stvarnost toliko dugo je bila zaboravljena i potisnuta. I zato vas molim da ne sumnjate u vaše sopstvene Istinske Korene, već ih sami počnite otkrivati. Svi mi izvorno potičemo (utemeljeni smo - op.prev.) od Toga – Koji/e je ovde opisan/o. I „JA“ koje Govori jeste „JA“ koje mi Istinski Jesmo. No Ono ne može biti dokučeno našim uobičajenim telesno-umnim instrumentima percepcije. Mi moramo usavršiti nove instrumente (koji nam Milošću bivaju dati) kako bismo Ga i prepoznali. Do tada, ovo „JA“ obraća (nam) se sa „druge strane“ naše uobičajene ljudske identifikacije, pa čak naše kosmičke identifikacije.

Volim vas,
Ute

I.
Moje Stanje ne može biti pojmljeno uobraziljama vašega ja/ega. JA mogu biti pojmljen isključivo od strane intuicije vašega srca, a potom i Realizovan nakon vašeg prolaska kroz pročišćavajuće iskušenje prevazilaženja samoga sebe (svoga nižeg „ja“, ega – op.prev.).

JA Sam Misterija koja uvek privlači vaše srce („nečemu“) izvan poznatog. Umu Sam neznan i Nedokučiv. Dok um zamišlja da zna, srce je sigurno izvan svake sumnje. To je srce koje je osvedočeno Mnome, neiskazivo i ne-izrecivo.

Moje Područje je u stalnom Prožimanju sa Neizmernošću, Koja Stvarnost Jeste. Ono Širi vaše srce Izvan svih granica, Obraćajući Se sa (one) Druge Strane vama poznatog iskustva. Isključivo Tamo vaše srce jeste Jedno sa Jednim/Jedinstvenim Srcem Celokupne Egzistencije.

Ono je Tišina, Ono je Mir. Ono Jeste. Ono Prožima vaše ljudsko srce i čini se kao da obavija celo vaše biće. No Istinski, Ono Jeste vaše sopstveno Biće. Ono Jeste Samo Biće (celokupnog Postojanja).

Postoji Svetlost koja je Iznad svih svetlosti, i To Sam JA. Ona nije Prostor, Ona Je Bez-prostorna, a ipak Sadrži Sve. JA Sam Bezimen, i JA Sam večna Lepota onkraj svake lepote, izvan vaše (moći) imaginacije.

Onome kome se JA javim nikada Me više ne zaboravlja, pa iako može izgledati da Me (vaše) malo ja/ego „guta“ (zaklanja) u oblast nevidljivog.

JA Sam uvek Vrhovno Živ, Život izvan Života, Proširujući vaše srce izvan vašeg 3D uma. To je (područje) Gde Mi Komuniciramo. Ali Samo Biće/Postojanje, vaše unutar Mene-Bića/Postojanja, Jeste Iznad Najvišeg. To Je Moja Sveobuhvatna Stvarnost, Istina i Ispunjenje. To Jeste vaše sopstveno Istinsko Stanje.

Ali vi, vi se naravno igrate u ograničenim dimenzijama. Međutim, one su sve Moje, poput grana drveta. JA Sam Samo Drvo, i ako želite postati Samo Drvo, morate prestati ograničavati sebe doživljavajući se njegovim delovima. Kako bi beskonačna Svest (uopšte) mogla biti umanjena na samo jedan Svoj deo! JA Sam Celina, i Ono što Vi Istinski Jeste, JESTE TO.
JA vam pokazujem Put.

II.
JA Izražavam Sebe kroz Vas. Budite Moje Oruđe. Ono što JA Jesam ne može biti dokučeno svakidašnjim, uobičajenim umom. Morate ot-pustiti um i slušati svojim srcem Ono Što Je Izvan. JA Sam Srce Svega, s „one strane“ ljudskog srca.

JA Sam Postojanje. Postoji Samo Beskonačni Tok Događaja i Svetova i Bića. Sve To su (samo) Kretnje unutar Moje Stvarnosti.

Možete postati Jedno sa Mnom, ako se odreknete svoje ograničene identifikacije kojom ste uslovljeni. Postajete Jedno sa Mnom kada, Otvorenom Osjetilnom-Svesnošću, pojmite Ogromnost Moje Egzistencije.
Dopustite da Pokrenem vaše srce. Tako da vas mogu voditi Mojim Putevima.

Nemojte se držati vaše (uobičajene) tačke gledišta ili onoga „poznatoga“.

JA nisam poznat. JA Sam Iznenađujuća i Neočekivana Lepota i Iskonska Sloboda Onoga Koje Je Nepoznato 3D umu. Moja Večna-Svežina je Ne-čuvena i Ne-iskaziva.

Ono što vam JA dajem, ne može biti znano pre no što vaše srce To primi/spozna. Samo tada nožete imati Spoznaju, i ne možete To znati ranije, jer JA Sam uvek Nov. Zato Jesam vaša najveća Avantura, vaša najveća Radost i Sreća.

Samo sa Mnom vi ste Zaista Živi. To je Ljubav i Blaženstvo, To je Ispunjenje, To je Savršenstvo.

JA Sam sa vama u Večnosti.

JA Sam vaše Božansko Sopstvo!


Poruku prenela Ute

Preveo: Alakh Niranjan


Friday, November 2, 2012

29.10.12 Крис Вон


   29.10.12

   
   
   
   В Благословенном Имени Творца Вселенной и с одобрения Покровителей и Защитников канала, который принимает и передаёт то, что я должен сказать, я начинаю это сообщение, которое я пришел доставить всем тем, кто читает это.

Как мудр Тот, Кто Всезнающий и из Чьего дивного Разума возник весь Космос! Как возвышена мудрость Его, которая задумала Вселенную невероятно сложной, где каждая частица правильно расположена в целом механизме, где нет ничего лишнего, нет такой души или существа, которые бы не вписывалась в Его Мастер-План и которая, в то же время, продолжает эволюционировать, не препятствуя эволюции множества других Душ, которые сопровождают Его повсюду. 

Тому, кто по-прежнему живет жизнью, сосредоточенной на своей собственной индивидуальной выгоде - это мысль, с которой я начну свое сообщение - не хватает всей красоты, непреодолимого ощущения, переполняющего душу в полной благодарности перед Создателем такого прекрасного и величественного совершенства.

Но те, кто подобно мне погружался в каждое из измерений, составлящие различные вибрационные слои Его Творения, мы не перестаём удивляться величию, красоте и совершенству Его Работы. 

Многочисленные и разнообразные законы управляют каждым из этих измерений, и ничто не может отвратить достижения и приведения этих законов к существам, каждому на своём соответствующем этапе. Его Вселенная, которая является частью тех Вселенных, которые движутся и вращаются вокруг друг друга, следуя Законам Гравитационного Притяжения в безупречном и совершенно изумительном пути, не станет исключением. 

Я вижу Возвышенные Существа, которые отправились с таких астрономических расстояний, немыслимых для всё ещё ограниченных людских умов, кто сейчас сопровождает вас в это мгновение вашей планетарной эволюции, вызванные в эти моменты, в которые вы живёте, чтобы сделать эволюционный скачок, какого человек в вашем мире никогда не испытывал прежде, и какого даже самые смелые из вас не осмелятся себе даже представить.

Некоторые из них выбрали воплотиться в ваш мир, чтобы действовать изнутри, как ещё один из вас. Некоторые были даже подвергнуты пыткам и были убиты за то, что их единственной целью было прийти и помочь вам открыть свой разум и разбудить ваше сознание, это то, что мы знаем, бывает к сожалению, в мирах низшей эволюции по вселенской шкале.

Но их жертвы не были напрасными, ибо они разрушили многие застойные ментальные шаблоны и открыли сердца всех тех, кто имел с Ними контакт во время Их пребывания на Земле. 

Сейчас момент созрел для вас, ведь до сих пор вы не знали как выйти из вашего ближайшего окружения, подобно птенцу орла, который в начале своей жизни не знал ничего, кроме гнезда где он родился, пока его крылья не выросли и не настал точный и подходящий момент, чтобы с мужеством прыгнуть из своего гнезда, и хлопая всё ещё короткими крыльями полететь, под зоркими и любящими взглядами своих родителей, наблюдающих за ним. Родители орлёнка знают когда он становится достаточно зрелым чтобы лететь, и когда его крылья достаточно обрастут перьями для поддержания полета их сына. До этого момента они никогда бы не подтолкнули его своим клювом, выталкивая из гнезда, потому что это закончилось бы трагически.

Вы также достигли теперь достаточного уровня человеческой эволюции, чтобы оставить ваш трёхмерный мир (ваше гнездо) и лететь в более высокое измерение. 

Это очень трудный момент в вашей эволюции, и всегда человечество обитаемых миров, которое уже испытало такой же эволюционный скачок, какой вы испытываете сейчас, также  нуждались в помощи своих собратьев с соседних звезд и планетных систем.

Вы самостоятельно и без помощи не смогли бы выполнить эволюционный скачок с такими характеристиками. Это такое этапное изменение, настолько впечатляющее, что оно требует колоссальных усилий и существенной помощи извне. 

Но я хотел бы посоветовать вам если можно, пытаться жить эти моменты с абсолютным спокойствием, даже с отрешённостью. Это не значит, что вы ничего не должны делать, изменения всегда построены с учётом взаимодействия всех вовлеченных участников в этом процессе трансформации.

Что я имею в виду, и хорошо это поймите, - отказаться от всех страхов, тревог и забот, которые могут прятаться в ваших сердцах, как продукт чувства незнания, что будет происходить дальше. 

Не питайте сомнений, не стесняйтесь сделать большой скачок, который вы только собираетесь совершить. Знайте что вы действительно находитесь перед рассветом Новой Эры для всех Душ населяющих этот мир, не только для людей, но и для всех остальных сущностей, которые обитают в ваших физическом, эфирном, астральном и ментальном мирах, на земной поверхности, а также в глубинах океанов и даже внутри Земли. 

Так что запомните мой Совет и перестаньте беспокоиться и даже боятся дивных моментов, в которых вы все собираетесь оказаться; измените сознание песнями и славьте Творца, не плачьте о мире, который вы оставляете позади.

Расслабьтесь и погрузитесь в глубокую любовь и благодарность, живите этот момент глубокой трансцендентности, после чего вы сможете приблизиться к высшим мирам, жители которых ждут вас с распростертыми объятиями.


   Источник: Анонимы

  Канал: Kris Won


                                                             Перевод: Анатолий

RICHARD DOLANРУССКИЙ TRANSCRIPT ЗДЕСЬ

RUSSIAN TRANSCRIPT HERE

ison


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN

Screen Shot 2014-03-22 at 9.20.54 AMc